Biztonsági adatlap - VIP-REX SF

BIZTONSÁGI ADATLAP
Letöltés
 

készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU, 1272/2008 EK, 44/2000 EüM rendeletnek megfelelően

 

 

1. szakasz: Az anyag/készítny és a vállalat/vállalkos azonosítása

 

1.1. Terkazonosító: VIP-REX SF

 

1.2. Azonosított felhasználás: Betonadalékszer

Az anyag ellenjavalt felhasználása: A készítmény betonok, cement plasztifikáláshoz készült, tehát erre alkalmazható, nem ajánlatos pl. tápszerként, tűzoltószerként, vagy űrhajó hajtóanyagaként alkalmazni.

 

1.3. Gyártó és a forgalmazó adatai:

VIP-REX Kft.

H-5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a. Telefon/fax: +36 59 321 436

Honlap: www.viprex.hu

 

a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

VIP-REX Kft.

H-5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a. Telefon/fax: +36 59 321 436

Honlap: www.viprex.hu

 

A biztonsági adatlapért felelős személy: Farkas Kálmán

elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.4. Sürgősgi telefon: Egészségyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

napközben: +36 1 476 6464

éjjel-nappal hívható száma: +36 80 20 11 99

Mentők: 104

Általános segélyhívó szám: 112

 

 

2. szakasz: A veszélyek meghatározása

 

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és

1999/45/EK irányelvek), 1272/2008/EK valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2. mkézési elemek: Címkézés az 1272/2008/EK r. szerint:
Címkézés: EU-vészjel: nem szükséges
Figyelmeztető mondatok: nem szükséges
Figyelmeztetés: nem szükséges
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

-Megelőzés: P264 – Használatot követően alapos kézmosás
P280 – Védőkesztyű /védőruha/
szemvédő/arcvédő használata kötelező
-Elhárító intézkedés: P362 – A szennyezet ruhát le kell venni és
az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS
esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3. Egyéb veszélyek:

Fizikai-kémia veszély: A készítmény nem tűzveszélyes. (E tűzveszélyességi osztály)

Egészségkárosító veszély: A készítmény nem veszélyes.

Környezetkárosító hatás: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén a környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni. Véletlenszerű környezetbe jutását el kell kerülni.

 

 

3. szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

 

 

3.1 Keverékek:

 

Összetevő

 

CAS szám

Tartalom %

EINECS

Veszélyjellemző

67/548/EGK

CLP

K-szappan

-

0,5 – 1,5 %

-

Xi; R36/38

H315, H319,

P101, P102, P103, P280,

P302+P352, P305+P351+P338, P337+P313

 

 

 

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése/általános tudnivalók: az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

Általános tudnivalók: a sérültet távolítsuk el a veszély forrásától, vigyük friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi ellátást kell biztosítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérülttel ne itassunk semmit és ne hánytassuk!

Belégs esetén: a készítmény esetén valószínűtlen az előfordulása, ha mégis megtörténne, vigyük a sérültet friss levegőre!

Ha szembe kel: azonnal mossa a szemet legalább 15 percen át bő vízzel, a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kel: a szennyezett ruházat és lábbeli levétele után a bőrt bő vízzel le kell mosni.

Lenyelés esetén: vízzel öblítsük ki a szájüreget, majd itassunk a sérülttel sok vizet. Panaszok esetén forduljon orvoshoz!

4.2. A legfontosabb akut és sleltetett tünetek és hatások: lenyelés esetén kellemetlen ízhatás.

4.3. A szükges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően.

 

 

5. szakasz: Tűzdelmi intézkedések

 

Tűzveszélyességi osztály: “E”

Lobbanáspont: nincs értelmezve

Gyulladási hőmérséklet (°C): -

 

5.1. Megfele olanyag: nem szükséges.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismert.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: irrevaláns.

Egb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú oldat.

 

 

6. szakasz: Intézkedések letlensze expozíciónál

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: kerülni kell a szembe és bőrre jutását. Egyéni védőfelszerelés (gumi, vagy műanyag kesztyű, védőszemüveg) használata célszerű.

6.2. Környezetdelmi óvintézkedések: meg kell akadályozni az anyag csatornába, élővízbe jutását. (körülárkolás)

6.3. A teleti elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a kiömlött anyagot fel kell merni, a maradékot homokkal fel kell itatni. Az elszennyeződött talajt el kell távolítani. Az elszennyeződött terméket, itatóhomokot, földet különleges kezelést nem igénylő hulladéként kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

 

 

7. szakasz: Kezelés és tárolás

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: az eredeti csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, 5°C és 35°C között, élelmiszerektől elkülönítve tárolandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: építőanyagok közül égetett mésszel együtt nem tárolható.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (gfelhasználások): Betonadalékszer.

 

8. szakasz: Az expozíc ellenőrzése/egni védelem

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkosi expozíciós határérték: nincs megállapítva.

8.2. Expozíc ellenőrzése: körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékkkel történő expozíciót, be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és higiénés előírást.

Óvintézkedések, véeszközök:

Műszaki intézkedések: a vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.

Higniai intézkedések: használata közben étekezni, inni és dohányozni nem szabad!

Szelyi védőfelszerelések:

Légzésvédelem: nem szükséges, kerüljük el a készítmény belélegzését.

Szem- és arcdelem: kerüljük el a készítmény szembejutását! Nagy mennyiségek átrakásánál, mentesítésénél védőszemüveg használata ajánlott.

Bőrvédelem: nem szükséges.

Munkaegészségügy: a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

8.3. Környezetvédelem: tartuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat! A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását!

 

 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

9.1. Az alapve fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot: tixotrop folyadék

Szag: szappanos illat

Szín: barna

9.2. Egyéb inforciók

pH-érték: kb. 7,5

Sűrűség 15°C: 1,12 – 1,16 g/cm3

Oldhatóság vízben: elegyedik
Robbanási tulajdonságok: nem robban

Oxidáló tulajdonság: nem oxidál

Lobbanáspont (P-M): nem éghető

 

 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészg

 

10.1. Reakckészség: nem jellemző, nem reaktív.

10.2. Kémiai stabilitás: előírásszerű kezelés és tárolás esetén (lásd: 7.szakasz) stabil.

10.3. A veslyes reakciók lehesége: veszélyes polimerizáció nem következik be.

10.4. Kelendő körülnyek: nagy hőingadozások.

10.5.Nem összeférhe anyagok: vízzel reakcióképes anyagok (tárolás alatt), nagyon erélyes oxidálószerek (krómkénsav, permangánsav).

10.6.Veszélyes bomlástermékek: a termékek rendeltetésszerű alkalmazása esetén nincsenek.

 

 

11. szakasz: Toxikológiai adatok

 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a termékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt. A terméknek toxikus komponense nincs.

A termék expozíciónak hatásai:

Lenyes: rossz ízű.

Szem: irritációt okozhat.

 

 

12. szakasz: Ökológiai információk

 

12.1. Toxicitás: a termék összetétele alapján nem sorolandó környezetre veszélyes keveréknek.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság: a keverékben található felületiaktív anyagok megfelelnek a tisztítószerekre vonatkozó, a 648/2004/EK számú rendeletben lefektette biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezérésre állnak, és közvetlen kérésükre megtekinthetők, ill. az interneten megtalálhatók.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs megállapítva.

12.4. Talajban való mobilitás: nincs megállapítva.

12.5. PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a termék nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot.

 

 

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmuta

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: szennyvízcsatornába, vízfolyásba szórni, vagy talajba juttatni nem szabad! A keleltkező maradék, vagy lejárt szavatosságú termék, szennyezett csomagoló anyag, kommunális (B1b kategoriájú) lerakóban lerakható. A 72/2013. VM rendelet alapján meghatározott EWC-kódja: 17 09 04, ill. csomagolóanyagra 15 01 02.

 

14. szakasz: Szállítási információk

 

14.1. UN-szám: nincs megállapítva.

14.2. Az ENSZ szerint megfelelő szállítási megnevezés: nincs megállapítva.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): nem tartozik ADR/RID/AND hatálya alá (LD50 per os > 200 mg/ttkg, biodegradábilis, vízi szervezetekre LC50 >1 mg/dm-3 .)

14.4. Csomagolási csoport: nincs megállapítva.

14.5. Környezeti veszélyek:Tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs megállapítva.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs megállapítva.

 

15. szakasz: Szabályozási információk

 

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészgügyi és környezetvédelmi eírások/jogszabályok:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

 

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről, és vonatkozó NM, MüM rendeletei Veszélyes anyagok: 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról; 44/2000. EüM, 41/2000. EüM-KöM rendeletek.

Hulladék: 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról, 98/2001 Korm. r., 72/2013. VM rendelet.

Tűzdelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 54/2014. BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült kémia biztonsági értékelés.

 

 

16. szakasz: Egyéb információk

 

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak.

Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt.

Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2015. november 24.

 

 

 

 

Kisújszállás, 2015-11-24

 

Álláshirdetés

Az alábbi megyékbe keresünk Megyei képviseletet Vállalkozói formában:
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye, Fejér megye és Komárom-Esztergom megye.
Jelenleg megyénként egy főt keresünk, későbbiek folyamán pedig a jó értékesítő megkapja 3 megye Regionális Vezetői pozícióját.
Bővebben

Kosár

 x 

A kosár üres

Cikkek

© 2017 VIP-REX Kft. Minden jog fenntartva!