Bizonsági adatlap - VIP-REX GÉL

pdf-icon

 

B I Z T O N S Á G I A D AT L A P

készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU, 1272/2008 EK, 44/2000 EüM rendeletnek megfelelően

 

 

1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

 

1.1. Termékazonosító: VIP-REX GÉL

 

1.2. Azonosított felhasználás: Víztaszító, képlékenyítő adalék habarcsba, betonba

Felhasználása a felhasznált cement mennyiség maximálisan 1% térfogatarányában, de általában 0,5 %.

 

1.3. Gyártó adatai:       VIP-REX Kft.

H-5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a. Telefon/fax: +36 59 321 436

Honlap: www.viprex.hu

 

forgalmazó:          VIP-REX Kft.

H-5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a. Telefon/fax: +36 59 321 436

Honlap: www.viprex.hu

a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

VIP-REX Kft.

H-5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a. Telefon/fax: +36 59 321 436

Honlap: www.viprex.hu

 

 

A biztonsági adatlapért felelős személy: Farkas Kálmán

elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

napközben: +36 1 476 6464

éjjel-nappal hívható száma: +36 80 20 11 99

 

2. szakasz: A veszélyek meghatározása

 

2.1.  A keverék  osztályozása: a  gyártó  és  a  vonatkozó  uniós  szabályozás  (67/548/EGK  és

1999/45/EK  irányelvek),  valamint  a  44/2000.  (XII.27.)  EüM  rendelet  és  módosításai  szerint  a termék nem veszélyes keverék.

2.2. Címkézési elemek: EU-veszélyjel: nem szükséges

A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: nem szükséges

A keverék biztonságos használatára utaló S-mondat: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek:

Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség- és környezetkárosító hatás nem lép fel.

 

3. szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

 

Összetevők: Aqua, Calcium Sulfate, Glycerin, Calcium Chloride, Citric Acid, Sodium Styrene/Acrylates Copolymer, Kalium Hidroxid.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes oldat, zöld színben.

A termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg.

 

Az  R-  és  a  H-mondatok,  veszélyességi  osztályok  teljes  szövegét,  értelmezését  lásd  a  16. szakaszban.

 

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése/általános tudnivalók: nincs rá szükség

Belégzés esetén: nem releváns expozíció.

Ha szembe kerül: azonnal mossa a szemet legalább 15 percen át bő vízzel, a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.

Ha bőrre kerül: folyóvízzel le kell mosni. Nincs irritáló hatása.

Lenyelés esetén: vízzel öblítsük ki a szájüreget. Hánytatni tilos a habaspiráció veszélye miatt!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert.

4.3.  A  szükséges  azonnali  orvosi  ellátás  és  különleges  ellátás  jelzése:  A termék mérgezést nem okozhat.

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően.

 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 

5.1. Megfelelő oltóanyag: nem szükséges, maga is intenzíven oltja a tüzet.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismert.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: irrevaláns.

Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú oldat.

 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: nem szükséges. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nem szükséges.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: irrevaláns.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat.

 

7. szakasz: Kezelés és tárolás

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. A padozatra jutva csúszásveszélyt okoz.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet: +5 – +30°C. Szakszerű tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Víztaszító, képlékenyítő, hidrofobizálásra alkalmas folyadék. A felhasználók köre: foglalkozásszerű. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre, felhasználásra vonatkozó előírásokat, utasításokat.

 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2. Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök:

Műszaki intézkedés: nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: különleges bánásmódot nem kell alkalmazni

Szelyi védőfelszerelések:

§     Légutak védelme: nem szükséges.

§    Szem-  és  arcvédelem: kerüljük  el  a  készítmény  szembejutását!

8.3. Környezetvédelem: a termék környezetbarát, ezért semmilyen mennyiségben nem károsítja sem a talajt, sem a csatornarendszert.

 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot:                    folyékony

Szag:                                  szappanos illat

Szín:                                   fedett zöld

9.2. Egyéb információk

pH-érték:                             8.0-9.0 (20°C-on) Sűrűség:                             1.01 g/cm3 (20°C-on) Oldhatóság:                        vízben korlátlanul oldódik Robbanási tulajdonságok:  nem robban

Oxidáló tulajdonság:           nem oxidál

Lobbanáspont:                    nem létezik

 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

 

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív.

10.2.   Kémiai stabilitás: előírásszerű kezelés és tárolás esetén (lásd: 7.szakasz) stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: nagy hőingadozások.

10.5.  Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

 

11. szakasz: Toxikológiai adatok

 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

A termék expozíciójának hatásai: Lenyelés: átmeneti irritációt okozhat. Szem: átmeneti irritációt okozhat. Belégzés: nem releváns expozíció.

 

12. szakasz: Ökológiai információk

 

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése  a komponensekre  vonatkozó adatok alapján  történt. A felületaktív  komponensek  biológiai  lebonthatósága  megfelel  a  648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben.

 

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján: Hulladékkulcs/EWC-kód:

07 06        Zsírok,  kenőanyagok,  szappanok,  mosószerek,  fertőtlenítőszerek  és  kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

Nem veszélyes hulladék, a besorolása a felhasználási területtől függően változhat.

A  szennyezett   csomagolóanyag   teljes   kiürítés   és   megfelelő,   vízzel   történő   tisztítás   után újrahasznosítható.

 

14. szakasz: Szállítási információk

 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

 

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

A termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

 

Vonatkozó magyar joganyag:

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:      a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem:   az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet

 

16. szakasz: Egyéb információk

 

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak.

Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt.

Az  adatlap  nem  jelenti  bármilyen  jogi  kötelezettség  vagy  felelősség  vállalását  a  bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

 

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R- és H-mondatok:

irrevaláns.

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

 

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2013. november 11.

verziószám: 2.0 – készült 2014. augusztus 11-én, a 453/2010/EU szerint

verziószám: 2.1 – készült 2014. november 14-én.

Álláshirdetés

Az alábbi megyékbe keresünk Megyei képviseletet Vállalkozói formában:
Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye, Fejér megye és Komárom-Esztergom megye.
Jelenleg megyénként egy főt keresünk, későbbiek folyamán pedig a jó értékesítő megkapja 3 megye Regionális Vezetői pozícióját.
Bővebben

Kosár

 x 

A kosár üres

Cikkek

© 2017 VIP-REX Kft. Minden jog fenntartva!